CENTRAL
EUROPEAN
RAILWAYS

“Predstavte si jednu veľkú rodinu,
ktorej 200 členov so cťou pracuje pre to,
aby ste neustále mohli využiť naše služby
v plnej kvalite.”

CENTRAL
EUROPEAN
RAILWAYS

“Predstavte si jednu veľkú rodinu,
ktorej 150 členov so cťou pracuje pre to,
aby ste neustále mohli využiť naše služby
v plnej kvalite.”

Ako vedúca železničná nákladná spoločnosť v Maďarsku a v stredoeurópskom regióne poskytujeme železničnú dopravu prvotriednej kvality: od nákladnej dopravy cez zasielateľstvo cez vojenskú techniku až po špeciálne projekty. Náš integrovaný, jedinečne vyvinutý informačný systém a vlastný vozový park garantuje našim zákazníkom predvídateľnú kvalitu.

Mernou jednotkou našej politiky kvality je precíznosť – bez kompromisov.

Železničné koľaje, trakčná kapacita, licencia železničnej spoločnosti a certifikát o bezpečnosti železníc sú prázdne slová, ak nie sú spájané so spokojnosťou našich klientov a zákazníkov. Sme hrdí na našu povesť, ktorú sme si vydobili vďaka nášmu kvalifikovanému tímu, na naše ekonomickejšie a efektívnejšie riešenia, ale predovšetkým, že naši partneri nám dôverujú a že vďaka nám sa stávajú úspešnejšími..

CER Slovakia UIC code – 3250

CER Stredoeurópska železničná nákladná, obchodná a servisná spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len “CER Zrt.”) Začala prevádzku 15. apríla 2005.

Vďaka medzinárodnému rozrastaniu bola v roku 2012 založená spoločnosť CER Cargo Holding SE so súčasnými členmi:

2020

Medzi stretegické ciele našej spoločnosti naďalej patria prioritné úlohy silného firemného rastu na európskych trhoch. V tomto roku sa udiali významné kroky smerom k Rakúsku. CER úspešne splnila prísne procedurálne požiadavky rakúských orgánov, dôkazom čoho je, že skupina CER dňa 3.júna.2020 získala povolenie na výkon činnosti v Rakúsku. Okrem hore uvedených udalostiach naša spoločnosť zaregistrovala pobočku so sídlom v Kluži. Na základe podpísanej zmluvy zo dňa: 23.07.2020 medzi Széchenyi Alapok a CER CARGO Maďarský štát sa stal nepriamym vlastníkom skupiny CER. Správca fondu, ktorý partí pod Ministerstvo financií poskytuje spoločnosti 2,2 miliardy HUF, ktoré sa použijú na nákup nových lokomotív.

2019

Úspešne sme dokončili proces na získanie licencie chorvátskej železničnej spoločnosti, tým naša spoločnosť v Chorvátsku ako CER Cargo d.o.o. začína so železničnou prevádzkou. Na ďalšie lokomotívy Bombardier Traxx boli uzavreté dlhodobé nájomné zmluvy, našu flotilu rozširujú celkom ďalšie tri lokomotívy Bombardier Traxx.

2018

Od 1.1.2018 CER Hungary Zrt. – člen Holdingu – ako prvý začal používať vlastný železničný informačný systém RIS. Výsledkom našej tohtoročnej práce je výrazný nárast objemu prepravy, ktorého pokrytie nám uľahčuje príchod štvrtého Softronic Transmontana do našej flotily, ku ktorému ešte pre potreby ďalších ťažných kapacít prenajímame od spoločnosti AKIEM ďaľšie dve lokomotívy typu 186 Bombardier Traxx.

2017

Náš vozový park neustále rozrastá o dízlový rušeň 774-CZ LOKO, slovenskú členskú spoločnosť posilňuje ďalší dízlový rušeň typu 740 „Kocur“. Licencia na poskytnutie dopravných služieb na železničných dráhach sa rozširuje na Českú republiku. Na Slovensku sa odviezlo viac ako 1 milión ton tovaru.

2016

Prepravili sme 2,9 milióna ton tovaru s výkonom 629,3 milióna tkm. Do našej flotily prichádza tretí Softronic Transmontana. Lokomotíva nesie meno nášho prvého generálneho riaditeľa, ako pocta k 80. narodeninám Dr. Istvána Báránya. Jeho pracovitosť je príkladom pre všetkých zamestnancov železničnej spoločností CER.

2014-2015

V roku 2014 prepravili sme 2,4 milióna ton tovaru s výkonom 479,1 miliónov tkm. Prichádza naša prvá vlastná lokomotíva. V roku 2015 sme prepravili 2,6 milióna ton tovaru s výkonom 570,9 miliónov tkm. Po prvej 6-nápravovej lokomotíve Softronic Transmontana ako odpoveď na výzvy trhu prichádza druhá, rovnaká lokomotíva. K flotile CER Slovakia sa pripája elektrická lokomotíva typu 242 “Plehács” a dízlová lokomotíva typu 740 “Kocur”. Na Slovensku bolo prepravených 184 tis. ton tovaru.

2012-2013

Začína dynamický nárast spoločnosti CER. V roku 2012 sme prepravili 1,9 milióna ton tovaru s výkonom 495 miliónov tkm. Začíname budovať vlastnú flotilu a prechádzať z prenajatého vozového parku na vlastné. V roku 2013 sa prepravilo 1,8 milióna ton tovaru s výkonom 419,7 miliónov tkm. CER Slovakia na základe medzinárodného dohovoru COTIF 1999 sa stáva členom združenia General Contract for Use of Wagon – GCU. Prenajatými lokomotívami sme na Slovensku prepravili 167 tisíc ton tovaru vo forme vývozu, dovozu a tranzitu.

2009-2011

Prepravených bolo 1,2 milióna ton nákladu s výkonom 364,8 miliónov tkm. Kríza v roku 2009 – podobne ako všetky železničné spoločnosti – nás stavia pred nové výzvy. V roku 2010 bolo prepravených 1,4 milióna ton tovaru s výkonom 424,76 miliónov tkm. Napriek hospodárskej kríze bola naša ziskovosť zachovaná aj v roku 2011 sme s výkonom 353 miliónov tkm prepravili 1,3 milióna ton tovaru. Ako člen CER Holdingu sa zakladá členská spoločnosť CER Slovakia a.s., ktorej cieľom je posilniť a zefektívniť európsku železničnú nákladnú dopravu. Začiatok našej slovenskej kariéry je umožnený vďaka licencii na poskytnutie dopravných služieb na železničných dráhach. CER Slovakia začala prevádzku nákladnej prepravy na území Slovenskej republiky ako aj v dovoze, vývoze a v tranzite.

2008

Prepravili sme 1,5 milióna ton tovaru s výkonom 477,2 milióna tkm. Naďalej posilňujeme prepravu ropných a chemických produktov medzi západnou Európou a Maďarskom.

2007

Prepravili sme 1,1 milióna ton nákladu s výkonom 361,2 miliónov tkm. Zachovávame naše exportné, dovozné a tranzitné trhové pozície získané v predchádzajúcom obchodnom roku a vstupujeme na trh prepravy ropných a chemických produktov do západnej Európy a Maďarska. S našimi partnermi prinášame na železnice nové prepravy na trasách Rumunsko – Poľsko a Rumunsko – Česká republika.

2006

Naša ročná preprava dosahuje 573 000 ton s výkonom 187 miliónov tkm. Maďarsko-Holandský export obilnín je na ročnej úrovni 350 tisíc ton. Dovoz uhlia Poľsko-Maďarsko je ročne približne 120 000 ton. Takisto vstupujeme aj do tranzitu: prepravujeme zásielky medzi Nemeckom a Rumunskom. Objem prepraveného tovaru Dunajská rafinéria-Ostrava a Dunajská rafinéria-Bratislava je v tomto roku takmer 90 000 ton.

2005

V prvom obchodnom roku sme prepravili 422 tisíc ton tovaru. Naša prvá medzinárodná preprava sa uskutočnila v spolupráci s nemeckou súkromnou železnicou na trase Gladbeck-Štúrovo-Miskolc. Na území Maďarska medzi Bükkábrány a Visonta sme s 252 ucelenými vlakmi previezli viac ako 350 tisíc ton lignitu.

Horváth László

Chairman of the Board,
CER Cargo Holding

Horváth László

Chairman of the Board,
CER Cargo Holding

Horváth Ottó
Generálny riaditeľ, CER Cargo Holding

Generálny riaditeľ, CER Hungary Zrt.

StefanEstok_web
Stefan Estok
Generálny riaditeľ prevádzky - zástupca, CER CARGO Holding
Výkonný riaditeľ, CER Slovakia a.s.
Výkonný riaditeľ, CER Cargo d.o.o.
Derecskei Tímea
Zástupca generálneho obchodného riaditeľa,

CER Cargo Holding

Király Veronika
Výkonný riaditeľ,

BILK-TRANS Kft.

Kovacs_Erika_web
Kovács Erika Hajnalka
Výkonný riaditeľ,

Central European Railway SRL

Hlavnou činnosťou skupiny CER je vnútroštátna, vývozná, dovozná a tranzitná železničná nákladná preprava v systéme ucelených vlakov. Našim cieľom je ponúknuť lepšiu alternatívu voči cestnej doprave alebo vodnej preprave, aby boli všetky aspekty medzi predávajúcim a kupujúcim čo najvýhodnejšie. Našim strategickým cieľom je umožniť nové obchody medzi vzdialenými firmami, ktoré sa doteraz nespolupracovali kvôli významným logistickým nákladom vyplývajúcich z veľkých vzdialeností.

Cieľom našej komplexnej železničnej nákladnej prepravy je bezpečne, bez škody, bez problémov a včas dodať tovar našich klientov.

• Poskytujeme prepravu za hospodárne a konkurencieschopné ceny.
• Rýchle a naplánované doručenie tovaru bez meškania.
• Naša 24-hodinová dispečerská služba poskytuje neustálu kontrolu jazdy.
• Prevádzkovanie logistických centier, kde je možnosť prekladania tovaru, prípadne triedenia a skladovania podľa ich kvality.

Jednou zo strategických oblastí podnikania skupiny CER je efektívne využitie kombinácie viacerých prepravných možností pri riešení ťažko realizovateľnej prepravy.

• Klasická organizácia železničnej a intermodálnej dopravy s 24 hodinovým dohľadom.
• Úplná organizácia prepravy špeciálnych zásielok (napr. Vojenská technika, nadrozmerný náklad alebo nebezpečné zásielky).
• Navrhovanie a realizácia nákladnej prepravy podľa individuálnych potrieb.

Pre skupinu CER je klient vždy na prvom mieste. Môžete na nás spolahnúť od návrhu až po realizáciu konkrétnej nákladnej prepravy podľa vašich potrieb.

• Všeobecné rady týkajúce sa akejkoľvek logistiky, prepravných úloh.
• Konzultácie o vnútroštátnych a medzinárodných prepravných podmienok.
• Návrh konkrétnych prepravných úloh, prípadne alternatívy dopravy.

KONTAKT

Médiá: Rápolthy Ágnes
Mobile: +36 30 544 0216

CER Hungary
Stredoeurópska železničná
obchodno-prepravná spoločnosť

CER Slovakia a.s.

Central European Railway srl

H-1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 16.

Mýtna 15,
811 07 Bratislava

Avram Iancu Square no. 15, 400124
Cluj-Napoca, Romania

Tel: +36 1 476 3486
Fax: +36 1 476 3488

Email: info@cer.hu

Tel: 00421 2 52444 055
Fax: 00421 2 52444 055

Email: info@cercargo.sk

Tel: +40 371 611 669
Mobile: +40 721 327 676

E-mail: erika.kovacs@cercargo.eu

BILK-TRANS Kft.

Our Partner

H-1239 Budapest,
Európa u. 4.

Tel: +36 30 384 7222 / 47
Mobile:

Email: veronika.kiraly@bilktrans.hu

KAPCSOLAT

Médiá: Rápolthy Ágnes
Mobile: +36 30 544 0216

CER Hungary
Stredoeurópska železničná
obchodno-prepravná spoločnosť

H-1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 16.

Tel: +36 1 476 3486
Fax: +36 1 476 3488

Email: info@cer.hu

CER Slovakia a.s.

Mýtna 15,
811 07 Bratislava

Tel: 00421 2 52444 055
Fax: 00421 2 52444 055

Email: info@cercargo.sk

Central European Railway srl

Avram Iancu Square no. 15, 400124
Cluj-Napoca, Romania

Tel: +40 371 611 669
Mobile: +40 721 327 676

E-mail: erika.kovacs@cercargo.eu

BILK-TRANS Kft.

H-1239 Budapest,
Európa u. 4.

Tel: +36 30 384 7222 / 47
Mobile:

Email: veronika.kiraly@bilktrans.hu

Our Partner