CER Cargo HOLDING sa zapojil do medzinárodného výcvikového programu BÉT: