Na rovnakej úrovni aj napriek mimoriadnym okolnostiam

V dôsledku súčasnej situácie väčšina zamestnancov skupiny CER pracuje z domu viac ako mesiac. Vďaka vedomým preventívnym opatreniam sa v priebehu tohto obdobia nikto zo zamestnancov skupiny CER sa nenakazil vírusom. Naša spoločnosť aj napriek okolnostiam zabezpečuje plynulý chod činnosti práce a kompletný servis svojim obchodným partnerom. V posledných týždňoch sme okrem vykonávania každodenných operatívnych úloh prijali aj ďalšie opatrenia, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku epidémie, a taktiež neustále vykonávame činnosti súvisiace s novovzniknutými okolnosťami:

• Boli sme medzi prvými železničnými spoločnosťami, ktoré pripravovali a vydali vnútropodnikové smernice a boli sme medzi prvými, ktorí prijali opatrenia na ochranu zdravia našich zamestnancov.
• Neustále monitorujeme epidemiologické opatrenia a nariadenia tak ako v Maďarsku tak aj v ostatných krajinách, ktoré patria do oblasti pôsobenia CER, aby sme na ne mohli čo najskôr reagovať a aby sme vždy zabezpečili primeranú kvalitu prepravy a služieb.
• Za osobný úspech pre našu spoločnosť považujeme, že skupina CER bola poverená prepravou životne dôležitých surovín a dezinfekčných prostriedkov do Talianska. Túto úlohu sme vykonali včas a na požadovanej úrovni.
• Napriek mimoriadnym okolnostiam sa nám podarilo v plánovanom čase prepraviť transformátorové zásielky z Chorvátska, ktorú neustále zabezpečujeme.
• Naša spoločnosť spolu s Hungrailom sa aktívne podiela na skúmaní ekonomických dôsledkov aktuálných udalostí, vývoji a analýze programov ekonomickej pomoci. Počas tejto činnosti sme v úzkom kontakte s organizáciou Hungrail a s príslušnými ministerstvami (ITM, PM), ako aj s ostatnými účastníkmi trhu (železničné spoločnosti, zasielatelia, zákazníci).

Prajeme všetkým našim partnerom a zamestnancom dobré zdravie a vytrvalosť!

Vedenie skupiny CER